Mad- og restaffald fra haveboliger

Ny ordning for madaffald starter i haveboliger d. 1. april 2020.
Fra og med 1. april 2020 er det obligatorisk for beboere i haveboliger at frasortere madaffald til genanvendelse. Madaffald er fx madrester, skræller fra frugt og grønt, gammelt brød, fjerkræskrog, fiskeaffald, æggeskaller, kaffegrums, kaffefiltre og køkkenrulle. Madaffald bliver omdannet til biogas, som fx kan bruges som brændstof, mens det afgassede produkt kan bruges som næringsrig gødning på landbrugsjorden.

læs om madaffaldsordningen for haveboliger

Værd at vide om den nye ordning for madaffald i haveboliger

Ordningen for madaffald i haveboliger starter 1. april 2020. Hver husstand får en udendørs rumopdelt beholder til madaffald og restaffald, i stedet for det nuværende stativ/beholder til dagrenovation. Husstanden får også en startpakke til sortering af madaffald indenfor. Startpakken er en lille køkkenspand med madaffaldsposer og en ny sorteringsfolder. Affaldsbeholder, startpakke og nye madaffaldsposer er dækket af det affaldsgebyr, som ejendommen i forvejen betaler til dagrenovation.

Information til grundejerne

Ejendommens ejer vil i slutningen af 2019 modtage et brev i e-Boks med nærmere information om ordningen, og information om levering af beholder og startpakke. Derudover kan både grundejere og beboere finde information om ordningen her på hjemmesiden.

Hvad er madaffald

Madaffald er fx rester fra grøntsager, frugt, kød, fisk, fjerkræ, kylling- og kødben, æggeskaller, brød, ris, gryn, pasta, ost, fedt, middagsrester, kaffegrums, kaffefiltre, tefiltre, køkkenrulle samt afskårne blomster og blade fra indendørs planter. Affaldet skal være emballeret i de grønne madaffaldsposer, som fås gennem madaffaldsordningen. Nedfaldsfrugt må også komme med til madaffald og skal også være emballeret i de grønne madaffaldsposer.

Derfor skal vi sortere madaffald

I Hvidovre skal vi - lige som i resten af kommunerne og resten af EU - sortere madaffald til genanvendelse, så ressourcerne fra madaffaldet kan udnyttes. Madaffald bliver omdannet til biogas, som fx kan bruges som brændstof, mens det afgassede produkt kan bruges som næringsrig gødning på landbrugsjorden.

Vi skal overholde EU's krav om genanvendelse af affald fra de kommunale affaldsordninger:

Kravene er 50 % genanvendelse i 2020, 55 % genanvendelse i 2025, 60 % genanvendelse i 2030 og 65 % genanvendelse i 2035. EU har desuden krav om særskilt indsamling af madaffald senest i 2023. 

I Hvidovre var vores genanvendelse af affald fra de kommunale affaldsordninger i 2018 på 31 %. For at kunne opfylde det førstkommende krav om 50 % genanvendelse i 2020, skal vi både i gang med at frasortere madaffald, og vi skal også blive endnu bedre til at frasortere plast, papir, glas, metal, pap og batterier.

Affaldsbeholdere til madaffald udendørs

Den udendørs beholder til madaffald er en 2-hjulet, rumopdelt beholder på 240 liter, af den slags, som grundejerne allerede kender fra genbrugsordningen med plast/papir og glas/metal. I den nye beholder er den ene side til restaffald, og den anden side til madaffald. Beholderen er inddelt med 60 % (144 liter) til restaffald og 40 % (96 liter) til madaffald. Beholderen har et dobbeltlåg, så du nemt kan bruge beholderen og smide madaffald gennem det øverste låg, når beholderen står korrekt med hjulsættet udad. Beholderen er ca. 127 cm høj inkl. håndtag, ca. 65 cm bred og ca. 75 cm dyb; Dette er beholderens udvendige mål inkl. hjul og bøjlehåndtag. Den udendørs beholder forventes at blive leveret i januar-marts 2020. 

Den nye beholder kan i alt rumme lidt over dobbelt så meget som den nuværende standardløsning med 110 liters sækkestativ til dagrenovation. Den nye beholder vil derfor som standard blive tømt hver 14. dag, dog ugentligt i juni-august. Hvis husstanden har brug for oftere tømning end hver 14. dag, kan ejendommen i stedet vælge ugentlig tømning hele året.

Hvis husstanden derudover har brug for mere kapacitet til restaffald, kan ejendommen tilmelde en ekstra 2-hjulet beholder til restaffald. Hvis ejendommen i forvejen har en eller flere 2-hjulede beholdere til dagrenovation, kan en eller flere af disse tilmeldes som ekstra beholder til restaffald ved at give besked på affald@hvidovre.dk, hvorigennem der også kan købes ekstra beholdere, hvis ejendommen ikke i forvejen har en 2-hjulet beholder.

Placering af udendørs beholdere

Selv om du med den nye ordning ikke får flere beholdere, end du har i forvejen, da dagrenovationsstativet samtidig udgår, kan der evt. være behov for at omrokere nuværende affaldsbeholdere eller skabe mere plads til affaldsbeholderne. Beholderen til Mad/Rest er samme størrelse som dine genbrugsbeholdere til glas/metal og plast/papir. 

Beholderen må stå op til 10 m inde på grunden og skal stå med hjulsættet udad, så skraldemanden nemt kan betjene beholderen. Hver beholder må veje max 50 kg med indhold. Sørg for at der er mindst 10 cm plads imellem hver beholder, og at der er rigelig plads og fri adgang til, at skraldemanden nemt kan betjene hver enkelt beholder. Der skal være mindst 2 m frihøjde og 90 cm fribredde på standpladser og adgangsveje, og der skal være kørefast underlag som fx fliser eller asfalt, samt tilstrækkelig belysning. Der må højst være én låge/port, og den skal kunne stå åben af sig selv. Der må ikke være nogen hældning/stigning på mere end 10 % og ingen trappetrin/kanter. Læs mere om krav til standpladser og adgangsveje i Regulativ for Husholdningsaffald, Bilag 1, under Regler og gebyrer.

Hvis du hellere vil have beholderen stående et sted på din grund, hvor ovenstående krav ikke er opfyldt, skal du i stedet sørge for at stille beholderen i skel, inden kl. 6.00 den dag, den skal tømmes.

Hvis du ikke allerede har beholdere til Plast/Papir, Glas/Metal og Pap, og også ønsker disse beholdere, så sørg samtidig for at indtænke tilstrækkelig plads til disse.

Tømning af udendørs beholdere

Den udendørs beholder til Mad/Rest vil blive tømt hver 14. dag, på en fast tømmedag, som du kan se i "Affaldskalender" under Nyheder og driftsstatus eller brug vores gratis-app Affaldsportal. Du kan også tilmelde dig besked-service under App og beskedservice, så du får en SMS eller e-mail dagen inden tømning. Hvis beholderen ikke er blevet tømt som planlagt, skal du bruge selvbetjeningen "Giv besked om problemer med afhentning af affald" under Nyheder og driftsstatus eller på app'en Affaldsportal.

Startpakker til husstandene

Samtidig med levering af den udendørs beholder modtager husstanden en startpakke. Startpakken består af en lille køkkenspand, en rulle plastposer til madaffald og information om sortering. På den måde bliver det nemt for husstanden at komme i gang med at sortere madaffald.

Brug af madaffaldsposer og den indendørs køkkenspand

Sortering af madaffaldet foregår ved, at husstanden samler sit madaffald i særlige madaffaldsposer. Det er valgfrit, om husstanden vil bruge den indendørs køkkenspand eller en anden indendørs sorteringsløsning. Når madaffaldsposen skal smides ud, binder beboeren knude på posen og lægger posen i den udendørs beholder, i den side der er til madaffald.

Nye madaffaldsposer

Når madaffaldsordningen er godt i gang, og husstanden får brug for flere madaffaldsposer, binder beboeren en ubrugt madaffaldspose fast på beholderens håndtag. Så lægger skraldemanden en ny rulle poser.

Rengøring af udendørs beholdere

Lige som for de øvrige affaldsbeholdere skal ejendommen selv sørge for at rengøre beholderen til Mad/Rest, indvendig og udvendig, efter behov, for at undgå at den bliver uhygiejnisk for beboerne og for skraldemanden, og for at undgå lugtgener, insekter og skadedyr. Når du sørger for at binde knude på dine madaffaldsposer og på dine restaffaldsposer, minimeres behovet for rengøring af beholderen.

Hvad sker der med madaffaldet og poserne

Den nye skraldebil til Mad/Rest er opdelt i to rum, så madaffald og restaffald bliver holdt adskilt og ikke bliver blandet, hverken under transport eller aflæsning. Efter indsamling af Mad/Rest køres det til et anlæg max 15 km fra Hvidovre. Madaffaldet aflæsses ét sted på anlægget, og restaffaldet aflæsses et andet sted på anlægget. Derefter overtager anlægget ansvaret for madaffaldets og posernes genanvendelse, og at restaffaldet køres videre til forbrænding på ARC. 

Madaffaldsposerne er lavet af genanvendt plast. På modtageanlægget for madaffald, vil plastposerne blive frasorteret og sendt til plast-genanvendelse. Madaffaldet omdannes til pulp/biomasse, der derefter afgasses i store tanke. Man ender med at have biogas og et afgasset produkt. Biogassen kan bruges fx i gasnettet til opvarmning af boliger eller som brændstof i transportsektoren i busser mv. Det afgassede produkt kan bruges som gødning på landbrugsjorden, så næringsstofferne kommer tilbage til jorden.

Restaffald

Når den nye ordning for madaffald starter, ændrer Dagrenovation samtidig navn til Restaffald. Restaffald er det daglige affald, der er tilbage, når husstanden har frasorteret madaffald, plast, papir, glas, metal, pap og batterier. Restaffald er fx juicekartoner, mælkekartoner, pizzabakker, chipsposer, korkpropper, støvsugerposer, tyggegummi, blisterpakninger, tandtråd, vatpinde, bleer, hygiejnebind, aske, cigaretskod, dyrestrøelse, kattegrus, hundehømhøm, døde mus/fugle o.l.

Det gamle stativ/beholder til dagrenovation

Når den nye ordning for madaffald og restaffald starter, vil de gamle stativer og beholdere til dagrenovation ikke længere blive tømt. Har du et stativ, som du ikke ønsker at beholde, kan du til den tid stille det ud til afhentning. Har du en eller flere 2-hjulede beholdere med bøjlehåndtag til dagrenovation, kan du fremover bruge dem i haveaffaldsordningen, hvis du er tilmeldt den ordning. Hvis du har brug for mere kapacitet til restaffald, og har tilmeldt ugentlig tømning af den nye beholder til Mad/Rest, kan du desuden tilmelde en eller flere af de 2-hjulede dagrenovationsbeholdere som ekstra beholder til restaffald.

Fejlsorteringer

Ved væsentlig fejlsortering tømmes beholderen ikke, og renovatøren efterlader besked til grundejeren. Grundejeren sørger så for at omsortere affaldet til de korrekte beholdere. Beholderne vil derefter blive tømt på næste ordinære tømmedag eller hurtigst muligt, efter behov, uden ekstra betaling. Er der tale om en separat restaffaldsbeholder, vil den blive tømt på næste ordinære tømmedag, eller hurtigst muligt mod betaling. I specielle tilfælde kan ejendommen, efter kommunens forudgående vurdering og godkendelse, bestille en ekstraordinær tømning af en fejlsorteret beholder, mod betaling. Særgebyrer for ekstraordinære tømninger og tømning af fejlsorterede beholdere fremgår af gebyrbladet under Regler og gebyrer.